1 مطالعه قوانین و مقررات
2 ثبت سفارش کالا کارت مهر ایران
  • قابل توجه مشتریان عزیز:بعد از ثبت عملیات خرید از درگاه بانک مهر ایران به لینک https://kalayeiranipg.qmb.ir/pg/merchantPay.xhtml 'با کد پذیرنده 11002465 و کدملی پذیرنده 1380369614،لطفا ثبت سفارش خود را به علت تغییرات شرایط اقتصادی و نوسانات و نوع محصول و تغییر مدت زمان پرداختی اقساط تا عرض یک ماه انجام دهید' تا کیف پول شما برای خرید از سایت اُرُسی به میزان مبلغ کالا کارت شارژ گردد، و همچنین از اصرار به دریافت مبالغ نقدی بعد از عملیات خرید از درگاه بانک مهر ایران که مخالف مقررات می باشد خودداری فرمایید،والا در هر دوحالت باعث تسویه کالا کارت به میزان زمان و مبلغ تسویه حساب بانک با پذیرنده از طرف پذیرنده و مشتری به صورت مشترک با کسر ۹درصد ارزش افزوده از طرف پذیرنده خواهد شد و هر گونه اعتراضی قابل قبول نیست.لذا قبل از عملیات خرید از درگاه بانک مهر ایران موارد بالا در نظرگرفته شود.